Terms of Services

ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

ข้อตกลงเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ (Terms of service)

ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ www.http://a4s.global/ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท เอโฟร์เอส แคน คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยเว็บไซต์นี้จะให้บริการหลากหลายประเภทแก่นักธุรกิจเอโฟร์เอส ลูกค้า และประชาชนทั่วไป เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเอโฟร์เอส ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เอโฟร์เอส แคน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเอโฟร์เอส ข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนข้อมูลการดำเนินธุรกิจของนักธุรกิจ และบริการออนไลน์ประเภทต่างๆ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

บริษัท เอโฟร์เอส แคน คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเจ้าของและผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการจัดการเรื่องการใช้งานเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้การใช้เว็บไซต์ www.http://a4s.global/ และบริการผ่านทางเว็บไซต์นี้ของท่านต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

อนึ่ง ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ คำว่า “พวกเรา” “เรา” และ “เอโฟร์เอส” จะหมายความถึง บริษัท เอโฟร์เอส แคน คอร์ปอเรชั่น จำกัด และเว็บไซต์  www.http://a4s.global/ และคำว่า “ท่าน” และ “ของท่าน” จะหมายความถึงนักธุรกิจเอโฟร์เอส สมาชิก ลูกค้า และประชาชนทั่วไปที่เข้าใช้เว็บไซต์นี้

 

1. การตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้

การเข้าใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขซึ่งใช้บังคับอยู่ และเราอาจแก้ไขหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราวไป โดยการประกาศข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับใหม่ในเว็บไซต์นี้ ขอให้ท่านกรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวด้วยความระมัดระวังก่อนที่จะเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ให้ถือว่าท่านได้แสดงเจตนายินยอมผูกพันตนตามข้อตกลงและเงื่อนไข ตามที่ปรากฏหรือตามที่จะได้มีการแก้ไข หรือปรับปรุงในอนาคต และหมายความรวมไปถึงว่าท่านเข้าใจและเห็นชอบกับข้อตกลงดังกล่าวด้วย และการที่ท่านใช้บริการภายหลังจากการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ ถือว่าท่านได้แสดงเจตนาตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของบริษัท ที่ได้มีการแก้ไขหรือปรับปรุงดังกล่าวแล้วด้วย หากว่าหลังจากที่ท่านได้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวแล้ว ท่านไม่ยินยอมและไม่เห็นชอบด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขนั้น ขอให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์นี้โดยทันที ในกรณีที่ท่านทำธุรกรรมใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ตกลงยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขที่เอโฟร์เอสกำหนดขึ้นสำหรับธุรกรรมดังกล่าวด้วย

 

2. กฎหมายที่ใช้บังคับ

สาระและประเด็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ โดยรวมถึงการปฏิบัติตามและการตีความ เพื่อการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานทั้งหลาย เหล่านี้นั้นให้อยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในเรื่องนั้นๆ ของประเทศไทย

 

3. วัตถุประสงค์ของการเข้าใช้งาน

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์เพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ ดังนั้นจึงมิได้มุ่งหวังให้บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านมีอายุต่ำกว่าที่ระบุ ขอให้ท่านแจ้งและขอความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองก่อนเข้าใช้เว็บไซต์

 

4. การปฏิเสธความรับผิดและการจำกัดความรับผิดของเอโฟร์เอส

ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูลบางส่วนในเว็บไซต์นี้ เช่น ความเห็นของผู้ใช้บริการ หรือการตั้งกระทู้ผ่านเว็บไซต์ในหัวข้อต่างๆ ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่เขียนขึ้นโดยบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บางราย ซึ่งไม่เกี่ยวข้องและอยู่นอกเหนือความควบคุมของเอโฟร์เอส ดังนั้น เอโฟร์เอสจึงไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากข้อความดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือการกระทำละเมิดใดๆ ไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา หรือความรับผิดใดๆ ในทางกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน สิทธิ หรือทรัพย์สินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญาละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรือโดยประการอื่น ท่านตกลงและยอมรับว่าข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และการนำเสนอข้อมูลทางเว็บไซต์นี้มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญแต่อย่างใด

ท่านตกลงและยอมรับว่าข้อมูล เนื้อหาสาระ หรือบริการต่างๆ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้ ได้ถูกจัดเตรียมขึ้นและนำเสนอต่อท่านบนพื้นฐาน “ตามที่ข้อมูลนั้นมีอยู่” และ “ตามที่ข้อมูลนั้นถูกหามาได้”ถึงแม้ว่าเอโฟร์เอสจะได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อทำให้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นมีความถูกต้องมากที่สุด เอโฟร์เอสก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะและปราศจากไวรัส ทั้งนี้ เอโฟร์เอสจะไม่รับผิดสำหรับข้อมูลและส่วนประกอบนั้น

เอโฟร์เอสยังไม่รับรองและไม่รับประกันถึงความถูกต้องแม่นยำ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ คำแถลง เนื้อหา หรือสาระเหล่านี้  ไม่รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวจะมีความถูกต้องโดยปราศจากข้อผิดพลาด และเอโฟร์เอสไม่มีภาระหน้าที่ที่จะแก้ไขความไม่ถูกต้อง ไม่แม่นยำ ความผิดพลาดบกพร่อง การยกเว้น หรือการพิมพ์ผิดพลาดใดๆ (ถ้ามี) ในข้อมูลที่บันทึกลงไปในเว็บไซต์นี้ และข้อมูลที่กล่าวถึงนั้นให้หมายความรวมถึงข้อมูลราคาและความพร้อมของสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงให้ทันสมัยโดยไม่จำเป็นต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า

 

เอโฟร์เอสขอปฏิเสธคำรับรองและการรับประกันใดๆ ถึงแม้ว่าจะได้มีการระบุ หมายความถึง หรือบัญญัติไว้ นอกจากนั้น เราไม่รับรอง รับประกัน หรือ แสดงเจตนาใดๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสิทธิในการเข้าใช้ หรือว่าเว็บไซต์นี้ไม่มีข้อมูลที่มีอันตรายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ไวรัสคอมพิวเตอร์ แฮกเกอร์ หรือการก่อให้เกิดความเสียหายทางเทคนิคอื่นนอกจากนี้เราไม่รับรอง รับประกัน หรือแสดงเจตนาใดๆที่ว่าการสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะสามารถทำได้ตลอดเวลา ไม่ถูกรบกวน หรือปราศจากความผิดพลาด

เราขอปฏิเสธความรับผิดสำหรับความเสียหาย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ ถึงแม้ว่าเอโฟร์เอสหรือตัวแทนจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้นก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ค่าชดเชยความเสียหาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้คำสั่งที่ผิดพลาด การสูญเสียกำไร การไม่ได้รับการจดทะเบียน หรือถูกขโมยโปรแกรมหรือข้อมูลอื่น ซึ่งเป็นผลและอยู่ภายใต้ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีความเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ หรือการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้โดยผู้อื่น หรือความผิดพลาดหรือการดำเนินการ ความบกพร่อง การยกเว้น การขัดขวาง ความเสียหาย ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่ง หรือความผิดพลาดของสายส่งข้อมูล หรือระบบ หรือการนำสู่ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือความเสียหายทางเทคนิคอื่น ที่ถึงแม้ว่าเรา หรือลูกจ้าง หรือตัวแทนของเราได้แนะนำถึงความเป็นไปได้ หรือมีแนวโน้มของความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายนั้น

ในกรณีที่บทบัญญัติใดๆ ที่กล่าวถึงในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานไม่มีผลบังคับหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ทั้งนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ดังนี้แล้ว การไม่มีผลบังคับหรือการไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นจะไม่กระทบต่อบทบัญญัติอื่นใดที่ยังมีผลบังคับได้อยู่ ทั้งนี้ให้ตีความและบังคับใช้เสมือนว่าข้อกำหนดหรือบทบัญญัติที่ไม่มีผล หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นไม่มีอยู่ก่อน นอกจากนี้ การที่เอโฟร์เอสไม่บอกกล่าวหรือบังคับใช้อย่างเข้มงวดต่อข้อกำหนด หรือบทบัญญัติใดๆ ที่กล่าวถึงในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ ต้องไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิในข้อกำหนด บทบัญญัติหรือสิทธิใดๆ ที่เอโฟร์เอสมีอยู่

 

5. ทรัพย์สินทางปัญญา

เอโฟร์เอสเป็นผู้มีสิทธิในข้อมูลและส่วนประกอบอื่นๆ ในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์นี้เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำซ้ำ ทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือวัตถุประสงค์อื่นใด โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอโฟร์เอสก่อน

นอกจากนี้ บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา และ/หรือส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้นั้นเป็นงานอันได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และกฎหมายสิทธิบัตร และรวมถึงกฎหมายอื่นใดที่บังคับใช้ในประเทศไทยดังนี้แล้วห้ามบุคคลใดใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน แก้ไข เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ หรือ กระทำการใดๆ อันเป็นลักษณะการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทดังกล่าวข้างต้นโดยมิได้รับอนุญาต หรือกระทำการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ในกรณีที่มีผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวข้างต้น เอโฟร์เอสขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินคดีทางกฎหมาย กับบุคคลดังกล่าวทั้งทางแพ่งและทางอาญาเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย และเพื่อให้บุคคลนั้นได้รับการลงโทษตามกฎหมาย

เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ชื่อโดเมน ชื่อยี่ห้อ สัญลักษณ์ทางการค้า โลโก้ คำขวัญ เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการที่ประกอบด้วย ชื่อเอโฟร์เอส (A4S) และไม่ว่าจะถูกตามหลังด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) ® หรือ ™ทีเอ็ม หรือสัญลักษณ์อื่นใด เป็นเครื่องหมายการค้าและสิทธิประโยชน์ ของ “เอโฟร์เอส แคน คอร์ปอเรชั่น” ประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีชื่อทางการค้า ชื่อยี่ห้อ สัญลักษณ์ทางการค้า โลโก้ คำขวัญ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ระบุในเว็บไซต์นี้ ที่เป็นสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของตามที่ระบุข้างต้นตามลำดับ

 

6.การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไชต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการ โดยบุคคลที่สาม เอโฟร์เอสมิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้อง ในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น หรือความปลอดภัยในการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว และมิได้สื่อโดยนัยว่าเอโฟร์เอสให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นอีกจำนวนมากดังกล่าวนั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์ ในเครืออื่นๆ และเว็บไซต์ที่ให้คำปรึกษา หรือจำหน่ายสินค้า และให้บริการอื่น ซึ่งดำเนินการ โดยบุคคล/บริษัทที่สามการแสดงลิงค์เพื่อการเชื่อมต่อนี้ไม่ได้หมายความว่า เรารับรอง หรือยอมรับในความรับผิดชอบใดสำหรับเนื้อหา การใช้ หรือสินค้า และบริการที่มีในเว็บไซต์ร่วมที่เชื่อมต่อไปดังกล่าวนั้นโดยการที่ท่านได้ใช้ การเชื่อมต่อเหล่านี้นั้นแสดงว่าท่านได้ตกลงยินยอมว่า เอโฟร์เอสไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำ เนื้อหา ความถูกต้อง การรักษาความลับ นโยบาย ความเห็นที่ได้แสดงออกไป บริการที่จัดให้ สินค้าที่ขายไปหรือการเชื่อมต่ออื่นที่ทำขึ้น

โดยเว็บไซต์เหล่านี้ หรือความปลอดภัยในการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว นอกจากนั้น ท่านยังได้ยินยอมและตกลงว่า เราไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการกระทำของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อนั้น หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์เหล่านั้น ท่านควรระบุถึงเนื้อหาที่ ท่านมีข้อสงสัยนั้นและติดต่อไปยังผู้รับผิดชอบจัดทำระบบดังกล่าวที่เกี่ยวข้องโดยตรง

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การที่ท่านเลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับเข้าผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์นั้นด้วยตนเอง

เอโฟร์เอสขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

 

7. การยุติข้อพิพาท

ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้ หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์  www.http://a4s.global/ ซึ่งไม่สามารถหาข้อยุติได้โดยการเจรจา โดยสุจริตหรือการไกล่เกลี่ยแล้ว ให้ยุติข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย ตามกฎหมายไทย

 

8. การไม่ใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามกฎหมาย

ในการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักการ คำสั่ง และกฎเกี่ยวกับการใช้ของท่านในการบริการของเราและการดำเนินการใดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ท่านรับรองว่าท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือต้องห้ามตามกฎหมาย หรือโดยข้อกำหนด เงื่อนไข และประกาศของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ท่านตกลงว่าท่านจะไม่อัพโหลด โพสต์ข้อความ ส่งอีเมล หรือทำการส่งโดยประการใด ซึ่งมีเนื้อหา หรือข้อความที่ปลอม เท็จ หรือผิดกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นอันตราย ข่มขู่ กล่าวร้าย รบกวนใจ ละเมิดสิทธิผู้อื่นหรือเป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามกอนาจาร หรือเป็นการละเมิดซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับ ก่อให้เกิดความน่ารังเกียจ หรือเหยียดหยามเชื้อชาติ ชาติพันธุ์หรือศาสนาของผู้อื่น ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือทำการโดยประการอื่นใดในลักษณะดังกล่าว

ท่านจะไม่อัพโหลด โพสต์ข้อความ ส่งอีเมล หรือส่งโดยประการอื่นใดซึ่งเนื้อหาใดๆ ที่มีซอฟท์แวร์ไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่นใด ไฟล์ หรือโปรแกรม ที่ออกแบบเพื่อขัดขวางทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ทแวร์หรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆ

ท่านจะไม่สะสมหรือเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้รายอื่น ท่านจะไม่แทรกแซงหรือก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อบริการ หรือเครือข่ายที่ต่อไปยังบริการ หรือขัดขืนต่อข้อกำหนด กระบวนการ นโยบาย หรือ กฎใดๆของเครือข่ายที่ต่อไปยังบริการ

ในกรณีที่ท่านอัพโหลด โพสต์ข้อความ ส่งอีเมล หรือส่งเนื้อหาที่ต้องห้ามตามบทบัญญัตินี้ เอโฟร์เอสขอสงวนสิทธิในการลบ หรือแก้ไขเนื้อหาดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งท่านล่วงหน้า อย่างไรก็ดี ท่านอาจยังต้องรับผิดต่อเอโฟร์เอสและบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากเนื้อหาดังกล่าว

 

9. การยินยอมให้เผยแพร่

ท่านได้ตกลงยอมรับว่าเนื้อหาสาระ ข้อมูล หรือความคิดใดๆ ที่ท่านส่งหรือโพสต์ข้อความลงในเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าโดยลักษณะใด จะได้รับการปฏิบัติดังเช่น สิ่งที่ไม่เป็นความลับและไม่มีเจ้าของ และอาจถูกเผยแพร่หรือใช้โดยเอโฟร์เอส เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม รวมถึงแต่ ไม่จำกัดเฉพาะ การสร้างใหม่ การส่ง การตีพิมพ์ การเผยแพร่ การประกาศ การพัฒนา การผลิต หรือการทำการตลาดต่อผลิตภัณฑ์ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ส่งให้แก่เอโฟร์เอสจะได้รับการดูแลตามนโยบายความลับของเอโฟร์เอส เอโฟร์เอสไม่ต้องรับผิดชอบในการตอบข้อความที่โพสต์ไว้ในไซต์นี้